Kauza zámek

Zámek, zámek, zámek

GENEZE KAUZY TOMEK

Rada města Oslavany se rozhodla zveřejnit průběh nájemních vztahů a sporů se společnostmi řízenými Ing. Jiřím Tomkem, a to vzhledem k nepravdivým mediálním útokům ze strany Ing. Jiřího Tomka na město Oslavany:

1) Na základě žádosti ze dne 07.06.2002 společnosti G&C Pacific, a.s., zastoupené předsedou představenstva Ing. Jiřím Tomkem, Město Oslavany uzavřelo se společností G&C Pacific, a.s., nájemní smlouvu na nebytové prostory č.j. 2183-OMS-463/02 ze dne 01.10.2002. Předmětem nájemní smlouvy byly nebytové prostory v západním křídle oslavanského zámku. Nájemné bylo stanoveno vzhledem k potřebným investicím ze strany nájemce do předmětu nájmu ve výši 60.000,- Kč za rok. Na základě dohody smluvních stran bylo dohodnuto, že nájemce provede veškeré stavební úpravy spojené s uvedením předmětu nájmu smlouvy do provozu a s jeho další údržbou na své náklady, které si je oprávněn zaúčtovat ve svém účetnictví jako nákladovou položku a dále, že nájemce (G&C Pacific, a.s.) nemá vůči městu Oslavany nárok na úhradu vynaložených finančních nákladů na stavební úpravy a opravy pronajatých prostor, a to v době trvání nájmu, ani po zániku nájmu.Výše uvedená nájemní smlouva byla uzavřena na dobu 15 let, ale trvala pouze do 31.12.2005, kdy byla smlouva zrušena nájemní smlouvou, smlouvou o koupi najaté věci a smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen ze dne 28.12.2005 uzavřená mezi Městem Oslavany a G&C Pacific, a.s.

2) Město Oslavany dne 23.04.2003 obdrželo podání společnosti G&C Pacific, a.s., ze dne 22.04.2003, kterým výše uvedená společnost žádá o pronájem dalších nebytových prostor situovaných do západního, severního a středního křídla oslavanského zámku. Ve výše uvedeném podáním mimo jiné žádá společnost G&C Pacific, a.s., aby celkové nájemné vzhledem k nutným investicím bylo ve výši 10.000,- Kč. Na základě výše uvedeného byla dne 01.10.2003 uzavřena nájemní smlouva č.j.2183-OMS-463/03 na nebytové prostory západního, severního a středního křídla oslavanského zámku. Nájemné bylo stanoveno dohodou smluvních stran na 60.000,- Kč za rok. Výše uvedená nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 30.09.2017. Na základě dohody smluvních stran bylo v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemce provede veškeré stavební úpravy spojené s uvedením předmětu nájmu smlouvy do provozu a s jeho další údržbou na své náklady, které si je oprávněn zaúčtovat ve svém účetnictví jako nákladovou položku a dále, že nájemce (G&C Pacific, a.s.) nemá vůči městu Oslavany nárok na úhradu vynaložených finančních nákladů na stavební úpravy a opravy pronajatých prostor, a to v době trvání nájmu, ani po zániku nájmu. Tato nájemní smlouva byla účinná pouze do 31.12.2005, kdy byla smlouva zrušena nájemní smlouvou, smlouvou o koupi najaté věci a smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen ze dne 28.12.2005 uzavřená mezi Městem Oslavany a G&C Pacific, a.s.

3) Městu Oslavany dne 29.03.2004 byla doručena žádost ze dne 26.03.2004 společnosti G&C Pacific, a.s., ve které společnost žádá město Oslavany o uzavření nájemní smlouvy k další části oslavanského zámku, a to konkrétně ke gotické kvadratuře mimo zámecké kaple. Na základě výše uvedeného byla dne 24.09.2004 uzavřena nájemní smlouva č.j. 671-OMS-200/04 na nebytové prostory gotické kvadratury oslavanského zámku. Nájemné bylo stanoveno dohodou smluvních stran na 300.000,- Kč za rok. Výše uvedená nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2017. Na základě dohody smluvních stran bylo v nájemní smlouvě uvedeno, že nájemce provede veškeré stavební úpravy spojené s uvedením předmětu nájmu smlouvy do provozu a s jeho další údržbou na své náklady, které si je oprávněn zaúčtovat ve svém účetnictví jako nákladovou položku a dále, že nájemce (G&C Pacific, a.s.) má vůči městu Oslavany nárok na úhradu vynaložených finančních nákladů na stavební úpravy a opravy, které prokazatelně zhodnocují předmět nájmu, a které byly ze strany města a příslušných orgánů památkové péče odsouhlaseny a prokazatelně nájemcem doloženy, a to do maximální výše ročního nájemného. Tato nájemní smlouva byla účinná pouze do 31.12.2005, kdy byla smlouva zrušena nájemní smlouvou, smlouvou o koupi najaté věci a smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen ze dne 28.12.2005 uzavřená mezi Městem Oslavany a G&C Pacific, a.s.

4) Městu Oslavany byla dne 19.07.2005 doručen návrh společnosti G&C Pacific, a.s., na uzavření smlouvy k pronájmu a odkoupení části zámku v Oslavanech, návrh využití ze dne 18.07.2005. Na základě výše uvedeného návrhu byla dne 28.12.2005 uzavřena Nájemní smlouva, Smlouva o koupi najaté věci a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen. Nájemní smlouva, Smlouva o koupi najaté věci a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen ze dne 28.12.2005 byla uzavřená s účinností od 01.01.2006. Nájemní smlouva, Smlouva o koupi najaté věci a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen ze dne 28.12.2005 byla uzavřena na dobu pěti let s tím, že nájemce společnost G&C Pacific, a.s., je oprávněn koupit předmět nájmu po jejím zániku, a to za splnění těchto podmínek:
a) nájemní vztah trval po celou dobu, na kterou byla nájemní smlouva uzavřena,
b) nájemce (kupující) zaplatil dohodnutou kupní cenu ve výši 54.250.000,- Kč,
c) nájemce (kupující) oznámil prodávajícímu písemně nejpozději do 30 dnů před skončením nájmu, že uplatňuje právo na koupi předmětu nájmu.
Nájemné bylo stanoveno dohodou smluvních stran na 750.000,- Kč za měsíc. Nájemce uhradil řádně a včas pouze nájemné za měsíc leden 2006, únor 2006 a březen 2006. Dne 16.05.2006 město Oslavany obdrželo žádost G&C Pacific, a.s., o posečkání s platbou nájemného ze dne 15.05.2006, kde společnost G&C Pacific, a.s., žádá město Oslavany o posečkání s platbou nájemného za měsíce duben 2006, květen 2006 z důvodu nezákonného postupu daňových a policejních orgánů. Dne 17.07.2006 město Oslavany obdrželo podání G&C Pacific, a.s., ze dne 15.07.2006, kde společnost G&C Pacific, a.s., uvádí, že na základě povoleného posečkání zasílá doklad o platbách dlužného nájemného za měsíce duben 2006 až červenec 2006 s tím, že nájemné je poukázáno z účtu společnosti G&C Pacific, a.s., u ČSOB, a.s. Město Oslavany dne 20.07.2006 zaslalo společnosti G&C Pacific, a.s., oznámení, že ani první platba z avizovaných úhrad dlužného nájemného nedošla na účet města. Dne 28.07.2006 město Oslavany obdrželo podání G&C Pacific, a.s., kde společnost G&C Pacific, a.s., uvádí, že v rozporu s avizovanými platbami neuvolnila banka z důvodu dovolených kontokorentní rámec a veškeré dlužné platby budou uhrazeny nejpozději do 15.08.2006. Město Oslavany dne 16.08.2006 zaslalo oznámení, že nebylo uhrazeno nájemné za měsíce duben 2006 až srpen 2006. Na základě výše uvedené komunikace se společností G&C Pacific, a.s., vyvstali vážné pochybnosti o solventnosti a korektnosti jednání společnosti G&C Pacific, a.s. Proto rada města Oslavany dne 28.08.2006 rozhodla vypovědět nájem budovy oslavanského zámku a pozemků dle nájemní smlouvy, smlouvy o koupi najaté věci a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen ze dne 28.12.2005. Výše uvedená výpověď byla společnosti doručena dle poštovní dodejky dne 30.08.2006. Město Oslavany dne 10.10.2006 podalo na základě rozhodčí doložky implementované v nájemní smlouvě, smlouvě o koupi najaté věci a smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen ze dne 28.12.2005 žalobu ke Sdružení rozhodců, s.r.o. Společnost G&C Pacific, a.s., (nájemce) příslušnému rozhodci sdělil, že s uplatněnými nároky města Oslavany specifikované ve výše uvedené žalobě souhlasí. Dne 19.10.2006 město Oslavany obdrželo od příslušného rozhodce Rozhodčí nález sp.zn. 1002/06 ze dne 17.10.2006, kterým rozhodce rozhodl, že společnost G&C Pacific, a.s., je povinna městu Oslavany zaplatit částku 4.500.000,- Kč s příslušenstvím a náklady rozhodčího řízení ve výši 107.100,- Kč. Rozhodčí nález sp.zn. 1002/06 ze dne 17.10.2006 nabyl dne 20.10.2006 právní moci. Dne 15.11.2006 město Oslavany obdrželo podání od společnosti G&C Pacific, a.s., ze dne 14.11.2006, kde společnost navrhuje řešení dlužného nájemného a úpravu dalších vztahů. Na základě výše uvedeného rada města dne 29.11.2006 odsouhlasila smlouvu o zrušení výpovědi nájemní smlouvy, která byla uzavřena dne 30.11.2006, dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, smlouvě o koupi najaté věci a smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen, který byl uzavřen dne 30.11.2006, smlouvu uzavřenou mezi městem Oslavany, BGC Developers, a.s., a G&C Pacific, a.s., která byla uzavřena dne 30.11.2006. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě, smlouvě o koupi najaté věci a smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen upravoval způsob uhrazení dlužného nájemného s tím, že pokud by společnost G&C Pacific, a.s. nedodržela své závazky vůči městu Oslavany, nájemní smlouva, smlouva o koupi najaté věci a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen se ruší (rozvazovací podmínka ve smyslu ust. § 36 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Smlouva ze dne 30.11.2006 uzavřená mezi městem Oslavany, BGC Developers, a.s., a G&C Pacific, a.s., řešila způsob úhrady dlužného nájemného formou úvěru a současně na základě této smlouvy vznikl ručitelský závazek BGC Developers, a.s., za závazky společnosti G&C Pacific, a.s., vůči městu Oslavany. Jelikož společnost G&C Pacific, a.s., nesplnila svůj závazek zaplatit dlužné nájemné dle sjednaného dodatkem č. 1 k nájemní smlouvě, smlouvě o koupi najaté věci a smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen ze dne 30.11.2006 a dodatkem č. 2 k nájemní smlouvě, smlouvě o koupi najaté věci a smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen ze dne 11.12.2006, Nájemní smlouva, Smlouva o koupi najaté věci a Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen ze dne 28.12.2005 se zrušila naplněním rozvazovacích podmínek, a to ke dni 27.12.2006. Jen pro úplnost je třeba nutno dodat, že město Oslavany dne 29.12.2006 obdrželo od společnosti G&C Pacific, a.s., částku ve výši 3.000.000,- Kč. Město Oslavany dne 30.01.2007 podalo na základě rozhodčí doložky implementované v nájemní smlouvě, smlouvě o koupi najaté věci a smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen ze dne 28.12.2005 a ve smlouvě ze dne 30.11.2006 žalobu ke Sdružení rozhodců, s.r.o., kde na straně žalovaných vystupovaly společnosti G&C Pacific, a.s., a BGC Developers, a.s. Po provedeném rozhodčím řízení město Oslavany dne 13.03.2007 obdrželo od příslušného rozhodce Rozhodčí nález sp.zn. 1438/07 ze dne 08.03.2007, kterým rozhodce rozhodl, že společnost G&C Pacific, a.s., je povinna městu Oslavany zaplatit částku 2.250.000,- Kč s příslušenstvím, smluvní pokutu ve výši 423.000,- Kč a náklady rozhodčího řízení ve výši 63.617,- Kč. Rozhodčí nález sp.zn. 1438/07 ze dne 08.03.2007 nabyl právní moc dne 20.03.2007. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byl dne 21.03.2007 podán na Okresní soud Brno-venkov návrh na nařízení exekuce na společnost G&C Pacific, a.s., pro vymožení částky ve výši 1.429.492,- Kč s příslušenstvím a pro vymožení nákladů rozhodčího řízení ve výši 107.000,- Kč, a to na základě pravomocného a vykonatelného rozhodčího nálezu sp.zn. 1002/06 ze dne 17.10.2006. Dále město Oslavany na základě rozhodnutí zastupitelstva města podalo dne 27.03.2007 návrh na nařízení exekuce na společnost G&C Pacific, a.s., a BGC Developers, a.s., pro vymožení 2.250.000,- Kč s příslušenstvím, pro vymožení smluvní pokuty ve výši 423.000,- Kč a pro vymožení nákladů rozhodčího řízení ve výši 63.617,- Kč, a to na základě rozhodčího nálezu sp.zn. 1438/07 ze dne 08.03.2007. Okresní soud Brno-venkov dne 23.03.2007 vydal usnesení č.j. 22 Nc 5427/2007-6, ve kterém soud nařizuje exekuci na společnost G&C Pacific, a.s., pro vymožení částky 1.429.492,- Kč s příslušenstvím a pro vymožení nákladů rozhodčího řízení ve výši 107.000,- Kč. Dále Okresní soud Brno-venkov dne 28.03.2007 vydal usnesení č.j. 19 Nc 5458/2007-7, ve kterém soud nařizuje exekuci na společnost G&C Pacific, a.s., pro vymožení částky 2.250.000,- Kč s příslušenstvím, pro vymožení smluvní pokuty ve výši 423.000,- Kč a pro vymožení nákladů rozhodčího řízení ve výši 63.617,- Kč.

5) Město Oslavany dne 28.12.2006 obdrželo od G&C Pacific, a.s., žádost ze dne 28.12.2006 o uzavření krátkodobé nájemní smlouvy. Na základě výše uvedené žádosti dne 29.12.2007 byla uzavřena nájemní smlouva mezi Městem Oslavany a G&C Pacific, a.s., a to na dobu určitou od 02.01.2007 do 30.01.2007. Předmětem této nájemní smlouvy byl pronájem nebytových prostor situovaných v západním, severním a středním křídle oslavanského zámku. Nájemné bylo stanoveno dohodou smluvních stran na 35.000,- Kč za dobu trvání této nájemní smlouvy.

6) Město Oslavany dne 17.01.2007 obdrželo dvě žádosti o uzavření nájemní smlouvy, a to od společnosti G&C Pacific, a.s., podáním ze dne 17.01.2007 a od společnosti BGC Developers, a.s., podáním ze dne 17.01.2007. Rada města Oslavany rozhodla, že nájemní smlouva bude uzavřena se společností BGC Developers, a.s. Na základě výše uvedeného rozhodnutí rady města byla dne 30.01.2007 uzavřena nájemní smlouva mezi městem Oslavany a BGC Developers, a.s., na dobu určitou od 01.02.2007 do 31.01.2027. Předmětem této nájemní smlouvy byl pronájem nebytových prostor situovaných v západním, severním a středním křídle oslavanského zámku. Nájemné bylo stanoveno dohodou smluvních stran na 45.000,- Kč za měsíc. Tato nájemní smlouva mimo jiné obsahovala závazek společnosti BGC Developers, a.s., a to, že společnost BGC Developers, a.s. zaplatí do 01.03.2007 závazky společnosti G&C Pacific, a.s., vůči městu Oslavany, jestliže společnost G&C Pacific, a.s., nezaplatí závazky vůči městu Oslavany do 20.02.2007. Dále bylo dohodnuto v nájemní smlouvě, jestliže BGC Developers, a.s., nesplní závazek úhrady dluhu společností G&C Pacific, a.s., vůči městu Oslavany, nájemní smlouva se ruší (rozvazovací podmínka v souladu s ust. §36 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). Jelikož společnost BGC Developers, a.s., závazek úhrady dluhu společnosti G&C Pacific, a.s., vůči městu Oslavany nesplnila byla smlouva dnem 02.03.2007 zrušena. Společnost G&C Pacific, a.s., byla dopisem ze dne 13.03.2007 vyzvána, aby ve lhůtě 10 dní od doručení této výzvy (dle poštovní dodejky obdržela společnost BGC Developers, a.s. výzvu dne 19.03.2007) vyklidila a předala nebytové prostory městu Oslavany.

7) Město Oslavany dne 26.03.2007 obdrželo od společnosti BGC Developers, a.s., žádost ze dne 26.03.2007 o pronájem objektu zámku Oslavany, ve které společnost BGC Developers, a.s., žádá za prvé o uzavření krátkodobé nájemní smlouvy na nebytové prostory v západním, severním a středním křídle oslavanského zámku a za druhé uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy. Dále se ve své žádosti společnost BGC Developers, a.s., zavazuje předložit návrh řešení úhrady závazků vůči městu Oslavany. Na základě výše uvedené žádosti byla uzavřena dne 27.03.2007 nájemní smlouva mezi Městem Oslavany a BGC Developers, a.s., a to na dobu určitou od 27.03.2007 do 25.04.2027. Nájemné bylo stanoveno dohodou smluvních stran ve výši 45.000,- Kč za měsíc.

8) Na základě žádosti společnosti BGC Developers, a.s., ze dne 26.03.2007 včetně jejího doplnění ze dne 15.04.2007 (doplnění žádosti město Oslavany obdrželo dne 16.04.2007) rada města rozhodla uzavřít nájemní smlouvu se společností BGC Developers, a.s.
Nájemní smlouva byla uzavřena dne 26.04.2007 na dobu neurčitou, a to s účinností od 26.04.2007. Společnost BGC Developers, a.s., zaplatila nájemné pouze za měsíc květen 2007 a červen 2007. Jelikož společnost BGC Developers, a.s., nezaplatila dlužné nájemné ani přes opakované výzvy k zaplacení, byla tato smlouva ukončena výpovědí č.j. MUOS/1365/07/OMS ze dne 25.09.2007. Na základě Rozhodčího nálezu (viz. příloha č. 11 tohoto podání) rozhodce Mgr. Lucie Jamborové ze dne 18.01.2008 (právní moc nastala dnem 30.01.2008 a vykonatelnost nastala dnem 03.02.2008) byla společnost BGC Developers, a.s., povinna vyklidit a předat městu Oslavany nebytové prostory, které užívala na základě Nájemní smlouvy ze dne 26.04.2007. Na základě shora uvedeného město převzalo tyto nebytové prostory dne 04.03.2008, o čemž byl sepsán notářský zápis č.j. NZ 61/2008 – N 84/2008.

9) Město Oslavany podalo dne 23.05.2007 na G&C Pacific, a.s., a BGC Developers, a.s., rozhodčí žalobu na zaplacení smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč, a to na základě nesplnění závazků vyplývajících ze smlouvy ze dne 30.11.2006 uzavřené mezi městem
Oslavany, G&C Pacific, a.s., a BGC Developers, a.s. Po provedeném rozhodčím řízení vydal příslušný rozhodce rozhodčí nález sp.zn. 2490/07 ze dne 30.10.2007, dle kterého jsou společnosti G&C Pacific, a.s., a BGC Developers, a.s., povinny společně a nerozdílně zaplatit městu Oslavany smluvní pokutu 200.000,- Kč a náklady rozhodčího řízení ve výši 5.950,- Kč. Rozhodčí nález nabyl právní moc dnem 19.11.2007. Jelikož výše uvedené povinné výše uvedené částky nezaplatily, město Oslavany podalo na společnosti G&C Pacific, a.s., a BGC Developers, a.s., návrh na nařízení exekuce k Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Obvodní soud pro Prahu 4 dne 11.12.2007 vydal usnesení č.j. 66 Nc 22500/2007-3, kterým se nařizuje na G&C Pacific, a.s., a BGC Developers, a.s., exekuce pro vymožení částky ve výši 200.000,- Kč s příslušenstvím a pro vymožení nákladů rozhodčího řízení ve výši 5.950,- Kč.

10) Město Oslavany podalo dne 19.10.2007 na G&C Pacific, a.s., a BGC Developers, a.s., rozhodčí žalobu na zaplacení smluvní pokuty ve výši 679.000,- Kč, a to na základě nesplnění závazků vyplývajících ze nájemní smlouvy, smlouvy o koupi najaté věci a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcných břemen ze dne 28.12.2005 uzavřené mezi městem Oslavany a G&C Pacific, a.s., a smlouvy ze dne 30.11.2006 uzavřené mezi městem Oslavany, G&C Pacific, a.s., a BGC Developers, a.s. Po provedeném rozhodčím řízení vydal příslušný rozhodce rozhodčí nález sp.zn. 4701/07 ze dne 21.12.2007, dle kterého jsou společnosti G&C Pacific, a.s., a BGC Developers, a.s., povinny společně a nerozdílně zaplatit městu Oslavany smluvní pokutu 679.000,- Kč a náklady rozhodčího řízení ve výši 16.160,- Kč. Rozhodčí nález nabyl právní moc dnem 16.01.2008. Jelikož výše uvedené povinné výše uvedené částky nezaplatily, město Oslavany podalo na společnosti G&C Pacific, a.s., a BGC Developers, a.s., návrh na nařízení exekuce k Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Obvodní soud pro Prahu 4 dne 13.02.2008 vydal usnesení č.j. 64 Nc 161/2008-2, kterým se nařizuje na G&C Pacific, a.s., a BGC Developers, a.s., exekuce pro vymožení částky ve výši 679.000,- Kč s příslušenstvím a pro vymožení nákladů rozhodčího řízení ve výši 16.160,- Kč.

11) Město Oslavany podalo dne 15.05.2008 na BGC Developers, a.s., rozhodčí žalobu na zaplacení nájmu dle nájemní smlouvy ze dne 26.04.2007 a vydání bezdůvodného obohacení za užívání nebytových prostor bez právního důvodu ve výši 366.000,- Kč.
Po provedeném rozhodčím řízení vydal příslušný rozhodce rozhodčí nález sp.zn. 8357/08 ze dne 30.07.2008, dle kterého je společnost BGC Developers, a.s., povinna zaplatit městu Oslavany částku ve výši 366.000,- Kč a náklady rozhodčího řízení ve výši 8.711,- Kč. Rozhodčí nález nabyl právní moc dnem 04.08.2008. Jelikož výše uvedená společnost výše uvedené částky nezaplatila, město Oslavany podalo na společnost BGC Developers, a.s., návrh na nařízení exekuce k Obvodnímu soudu pro Prahu 4. Obvodní soud pro Prahu 4 dne 30.09.2008 vydal usnesení č.j. 65 Nc 1930/2008-4, kterým se nařizuje na BGC Developers, a.s., exekuce pro vymožení částky ve výši 366.000,- Kč s příslušenstvím a pro vymožení nákladů rozhodčího řízení ve výši 8.711,- Kč.

12) Rozhodčí nález sp.zn. 15092008 ze dne 22.10.2008 vydaný panem Vladimírem Korunkou, se sídlem Žatčany č.p. 69: Dne 24.10.2008 byl městu Oslavany doručen Rozhodčí nález následujícího znění:
1. Usnesením podle § 107 o.s.ř. bude řízení nadále pokračovat se společností G&C PACIFIC NIUE LIMITED, se sídlem Lawford House, Albert Place, Londýn, N3 1QB, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, zapsané v registru společností Anglie a Walesu, pod č. NO 6701826, zastoupené jednatelem společnosti Ing. Jiřím Tomkem, trvale bytem Biskoupky 33, 664 91, Ivančice, na straně žalobce.
2. Určuje se, že společnost G&C PACIFIC NIUE LIMITED, se sídlem Lawford House, Albert Place, Londýn, N3 1QB, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, zapsané v registru společností Anglie a Walesu, pod č. NO 6701826, zastoupené jednatelem společnosti Ing. Jiřím Tomkem, trvale bytem Biskoupky 33, 664 91, Ivančice, je vlastníkem níže uvedených nemovitostí zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. 713180 Oslavany, okres CZ0623, Brno-venkov, obec: 583588 Oslavany.
3. Určuje se, že společnost G&C PACIFIC NIUE LIMITED, se sídlem Lawford House, Albert Place, Londýn, N3 1QB, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, zapsané v registru společností Anglie a Walesu, pod č. NO 6701826, zastoupené
jednatelem společnosti Ing. Jiřím Tomkem, trvale bytem Biskoupky 33, 664 91, Ivančice, je vlastníkem níže uvedených nemovitostí zapsaných na LV č. 10001 pro k.ú. 717371 Padochov, okres: CZ0623 Brno-venkov, obec 583588 Oslavany,
4. Žalovaný je do tří dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu povinen zaplatit společnosti G&C PACIFIC NIUE LIMITED, se sídlem Lawford House, Albert Place, Londýn, N3 1QB, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, zapsané v registru společností Anglie a Walesu, pod č. NO 6701826, částku18.502.646,–Kč jako o příslušenství ke dni 15.9.2008, k částce 103.500.000,–Kč představující bezdůvodného obohacení žalovaného na úkor právního předchůdce oprávněného, plněním z právního důvodu, který odpadl, dle § 451, odst. 1 a 2 a § 458 zákona 40/1694 Sb., vyčísleného jako zhodnocení nemovitosti: budovy č.p. 1, Oslavany, objekt občanské vybavenosti, stojící na pozemku par.č. 667, pozemku parc.č. 667 o výměře 8466 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 670 o výměře 16577 m2, ostatní plocha, vše zapsáno na LV 10001 pro katastrální území Oslavany, obec Oslavany, okres Brno-venkov, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, doposud zapsaných jako vlastnictví žalovaného.
5. Žalovaný je do tří dnů od doručení rozhodčího nálezu povinen zaplatit společnosti G&C PACIFIC NIUE LIMITED, se sídlem Lawford House, Albert Place, Londýn, N3 1QB, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, zapsané v registru společností Anglie a Walesu, pod č. NO 6701826, částku 4.600.508,–Kč představující vrácení doposud zaplacené kupní ceny dle smlouvy ze dne 28.12.2005.
6. Žalovaný je do tří dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu povinen zaplatit společnosti G&C PACIFIC NIUE LIMITED, se sídlem Lawford House, Albert Place, Londýn, N3 1QB, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, zapsané v registru společností Anglie a Walesu, pod č. NO 6701826 částku 822.384,–Kč jako příslušenství ke dni 15.8.2008, k částce 4.600.508,–Kč představující doposud zaplacenou kupní cenu ze smlouvy ze dne 28.12.2005.
7. Žalovaný je do tří dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu povinen zaplatit společnosti G&C PACIFIC NIUE LIMITED, se sídlem Lawford House, Albert Place, Londýn, N3 1QB, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, zapsané v registru společností Anglie a Walesu, pod č. NO 6701826, částku 16.723.458,–Kč jako úrok z prodlení z částky 117.259.000,–Kč, jako úrok z prodlení z částky 117.259.000,–Kč za období od 23.4.2007 do 15.9.2008.
8. Žalovaný je do tří dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu povinen zaplatit společnosti G&C PACIFIC NIUE LIMITED, se sídlem Lawford House, Albert Place, Londýn, N3 1QB, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, zapsané v registru společností Anglie a Walesu, pod č. NO 6701826, částku 78.612.300,–Kč jako náhradu škody způsobené znemožněním ekonomické činnosti právního předchůdce žalobce žalovaným.
9. Žalovaný je do tří dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu povinen zaplatit společnosti G&C PACIFIC NIUE LIMITED, se sídlem Lawford House, Albert Place, Londýn, N3 1QB, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, zapsané v registru společností Anglie a Walesu, pod č. NO 6701826, částku 6.036.724,–Kč, jako úrok z prodlení z částky 48.855.000,–Kč za období od 5.7.2007 do 15.9.2008.
10. Žalovaný je do tří dnů od doručení tohoto rozhodčího nálezu povinen zaplatit společnosti G&C PACIFIC NIUE LIMITED, se sídlem Lawford House, Albert Place, Londýn, N3 1QB, Spojené Království Velké Británie a Severního Irska, zapsané v registru společností Anglie a Walesu, pod č. NO 6701826, částku 42.285.000,–Kč, jako náhradu škody způsobené znemožněním ekonomické činnosti právního předchůdce žalobce žalovaným.
11. Žalobní návrhy žalobce pod body 3,6,8 a 11 rozhodčí žaloby se zamítají.
12. Tento rozhodčí nález nabývá právní moci dnem doručení a tímto dnem také podle § 28, odst. 2, zákona 216/1994 Sb. nabývá účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je vykonatelný.

Vydání napadeného nálezu předcházely, chronologicky řazené, následující skutečnosti:
Dne 1.10.2008 byla do sídla Města Oslavany doručena výzva rozhodce Vladimíra Korunky k zaujetí stanoviska k žalobě a současně byla přiložena rozhodčí žaloba na Město Oslavany podaná společnostmi G&C Pacific, a.s. Předmětem této žaloby byl mimo jiné návrh na určení vlastnictví k nemovitostem v k.ú. Oslavany, které jsou ve vlastnictví Města Oslavany. Jedná se mimo jiné i o zámek včetně jeho areálu, dále budovu městského úřadu, bytového domu a další. Hodnota těchto nemovitostí činí dle odhadu žalobce více než 100 mil. Kč. Nezákonnost podání takovéto rozhodčí žaloby lze spatřovat hned v několika bodech:
1. Město Oslavany a G&C Pacific, a.s., a BGC Developers, a.s., kteří jsou v podstatě společnostmi řízenými panem Ing. Jiřím Tomkem, mají sice ve smlouvách rozhodčí doložku, avšak tato zní tak, že veškeré z této smlouvy v budoucnu vzešlé majetkové spory se strany zavazují řešit v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., podle rozhodčího řádu a poplatkového řádu vydanými Sdružením rozhodců s.r.o., IČ: 63496658, se sídlem Příkop 8 (budova IBC), 604 10 Brno, s tím, že tyto dokumenty jsou zveřejněny v platném znění na internetových stránkách Sdružení rozhodců „www.sdruzenirozhodcu.cz“. Institut rozhodce znamená, že si smluvní strany mohou dohodnout, že v případě sporu bude tento spor řešit nikoliv soud, ale právě osoba rozhodce. Je však podmínkou, aby se smluvní strany přímo na konkrétní osobě rozhodce již ve smlouvě dohodly, a to tak, že stanoví přímo konkrétní osobu nebo způsob, jak bude určena. V tomto konkrétním případě byl postup stanovení určen ve smlouvě výše popsaným způsobem. Obecně může být rozhodcem kterýkoliv občan ČR, který dosáhl zletilosti a je plně způsobilý k právním úkonům. Citovaný rozhodčí řád, který je však obsahem zmíněné rozhodčí doložky a tudíž pro obě smluvní strany závazný, však jasně definuje, kdo může být ve sporech ze smlouvy, uzavřené mezi Městem Oslavany a společnostmi pana Ing. Tomka, rozhodcem. Může to být pouze osoba s vysokoškolským právním vzděláním a současně zapsaná na seznamu rozhodců, který vede Sdružení rozhodců, s.r.o. a jmenuje jej předseda tohoto Sdružení (pokud není tato osoba jmenovaná již v rozhodčí doložce – i v takovém případě však musí být tato osoba zapsaná v seznamu rozhodců, vedeném Sdružením rozhodců).
Dne 3.10.2008 požádal žalobce Sdružení rozhodců s.r.o. o sdělení, zda je pan Vladimír Korunka zapsán v seznamu rozhodců v souladu s ust. § 6 Rozhodčího řádu vydaného tímto sdružením. Dne 7.10.2008 obdržel zástupce žalobce sdělení JUDr. Bc. Martina Kulhánka, Ph.D., předsedy Sdružení rozhodců o tom, že osoba Vladimíra Korunky není zapsaná v seznamu rozhodců Sdružení rozhodců s.r.o.
Dne 7.10.2008 podal žalobce „Stanovisko žalovaného k žalobě ze dne 15.9.2008, kde uvádí: „Město Oslavany (žalovaný) podává toto stanovisko k výše uvedené žalobě ze dne 15.8.2008. Město Oslavany podává námitku nepříslušnosti (nedostatku pravomoci) „rozhodce“ Vladimíra Korunky tuto věc rozhodnout, protože tento „rozhodce“ není ani podle rozhodčí smlouvy, ani jinak povolán k rozhodování ve věci.
Na základě výše uvedeného žalovaný navrhuje, aby „rozhodce“ Vladimír Korunka řízení v souladu s ust. § 15 zákona č. 216/1994 Sb. usnesením zastavil.“ Námitku nepříslušnosti rozhodce a obsáhlé stanovisko k celé žalobě podává žalobce dne 13.10.2008. Doručeno p. Korunkovi toto vyjádření i s námitkou nepříslušnosti je 14.10.2008.
Dne 14.10.2008 obdržel žalobce přípis označený jako „Oznámení o zahájení projednávání věci, předvolání k ústnímu jednání“ datovaný dne 11.9.2009 (?) a podepsaný Vladimírem Korunkou. V tomto přípise se doslova uvádí: „Na základě Vaší reakce ze dne 3.10.2008, ze které vyplývá, že mou osobu, jako rozhodce ve věci akceptujete a to ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 216/1994 Sb., zahajuji dnešním dnem jednání ve věci 15092008 a nařizuji ústní jednání ve věci na den 15.10.2008 v 15 hodinu v salonku hotelu Vinum Coeli v Dolních Kounicích. Veškerý spisový materiál zde bude k nahlédnutí.“ Toto absurdní stanovisko Vladimíra Korunky je v naprostém rozporu s judikátem Nejvyššího soudu 2 Cdon 774/1997 kde se, mimo jiné uvádí: „Pojem „věc sama“ je právní teorií i soudní praxí vykládán jednotně jako věc, která je tím předmětem, pro nějž se řízení vede. V řízení, v němž jde o to rozhodnout spor o právo mezi účastníky, kteří stojí proti sobě v postavení žalobce a žalovaného, je tedy za věc samu (v teorii se uvádí také věc hlavní) pokládán nárok uplatněný žalobou, o němž má být v příslušném řízení věcně rozhodnuto (§ 79 odst. 1 o.s.ř.). Nahlédnutí do spisu tedy nelze považovat za úkon ve věci samé. Následně i přes vznesenou námitku nepříslušnosti rozhodce Vladimíra Korunky byl žalobci doručen napadený nález. Městu Oslavany nezbylo než na výše uvedený rozhodčí nález podat žalobu na zrušení rozhodčího nálezu dle ust. § 31 písm. c) a e) zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žaloby byla žádost města Oslavany, aby příslušný soud odložil vykonatelnost rozhodčího nálezu ve smyslu ust. § 32 odst. 2 zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Okresní soud Brno-venkov dne 02.12.2008 vydal usnesení sp.zn. 20 C 217/2008-11, kterým se vykonatelnost rozhodčího nálezu odkládá do doby právní moci rozhodnutí ve věci. Toto usnesení bylo potvrzeno i odvolacím soudem. Dne 29.12.2008 obdrželo město usnesení Okresního soudu Brno-venkov sp.zn. 20 C 217/2008-129 ze dne 23.12.2008, kterým soud mimo jiné rozhodl o tom, že se městu Oslavany zakazuje zcizovat a zatěžovat nemovitosti popsané v rozhodčím nálezu sp. zn. 15092008 ze dne 22.10.2008. Proti tomuto usnesení podalo město Oslavany odvolání. Odvolací soud rozhodl o odvolání města tak, že se za prvé usnesení soudu prvního stupně v napadeném výroku I. potvrzuje v části pokud bylo městu zakázáno zcizovat a zatížit do právní moci rozhodnutí v této věci nemovitosti par. č. 667-zastavěná plocha a nádvoří, menší chráněné území, o výměře 8.466 m2, par. č. 668 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 300 m2, par.č. 669/1 – zahrada, zemědělský původní fond, o výměře 17.706 m2 a par. č. 670 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 16.577 m2, zapsané na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Oslavany a za druhé ve zbylém rozsahu se tento výrok usnesení soudu prvního stupně zrušuje a řízení se zastavuje. Okresní soud Brno-venkov po provedeném soudním řízení (ústním jednání) dne 02.12.2009 vydal tento rozsudek sp.zn. 20 C 217/2008-623, kterým ve výroku č. I. rozhodčí nález sp. zn. 15092008 ze dne 22.12.2008 vydaným Vladimírem Korunkou, bytem Žatčany 69, ve znění opravného rozhodčího nálezu sp.zn. 15092008 ze dne 04.12.2008 vydaného Vladimírem Korunkou, bytem Žatčany 69, se zrušuje, ve druhém výroku se zamítá návrh společností G&C Pacific, a.s., BGC Developers, a.s., a G&C Pacific Niue Limited ze dne 08.11.2009, aby soud zrušil odklad vykonatelnosti rozhodčího nálezu vydaného Vladimírem Korunkou pod sp.zn. 15092008 ze dne 22.10.2008.
Město Oslavany v této věci postupovalo, jak již je výše uvedeno, jak po občanskoprávní straně tak po straně trestněprávní a již dne 06.10.2008 město podalo trestní oznámí na osoby Ing. Jiřího Tomka a Vladimíra Korunku pro trestný čin podvodu ve fázi pokusu.
Ing. Jiří Tomek a pan Vladimír Korunka byli obviněni a dne 29.09.2009 byla Krajským státním zástupcem podána obžaloba Ing. Jiřího Tomka a Vladimíra Korunku pro pokus trestného činu podvodu spáchaný formou spolupachatelství. Krajský soud v Brně nařídil hlavní líčení v této věci na dny 09.03.2010 a 10.03.2010, ale toto hlavní líčení přerušil do doby vyřešení námitky obžalovaných o podjatosti Krajského soudu v Brně.
Jen pro úplnost je třeba dodat, že město Oslavany podalo dne 30.06.2009 na Ing. Jiřího Tomka a JUDr. Kateřinu Tomkovou trestní oznámení, když město Oslavany zjistilo a rovněž doložilo skutečnosti, že předseda představenstva obou povinných společností Ing. Jiří Tomek a advokátka JUDr. Kateřina Tomková, která zastupuje obě povinné společnosti od počátku veškerých exekučních řízení (Dne 23.03.2007 rozhodl Okresní soud Brno – venkov usnesením č.j. 22 Nc 5427/2007-6 o nařízení exekuce na majetek shora uvedené společnosti G & C Pacific, a. s., dne 28.03.2007 rozhodl Okresní soud Brno – venkov usnesením č.j. 19 Nc 5458/2007-7 o nařízení exekuce na majetek shora uvedených společností G & C Pacific, a. s., a BGC DEVELOPERS, a. s. – toto usnesení nabylo právní moci dne 21.04. 2007, dne 11.12.2007 rozhodl Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením č.j. 66 Nc 22500/2007-3 o nařízení exekuce na majetek shora uvedených společností G & C Pacific, a. s., a BGC DEVELOPERS, a. s., dne 16.01.2008 rozhodl Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením č.j. 65 Nc 27/2008-3 o nařízení exekuce na majetek shora uvedených společností G & C Pacific, a. s. – toto usnesení nabylo právní moci dne 22.05.2009, dne 13.02.2008 rozhodl Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením č.j. 64 Nc 161/2008-2 o nařízení exekuce na majetek shora uvedených společností G & C Pacific, a. s., a BGC DEVELOPERS, a. s.), shora označené soudní rozhodnutí nerespektovali tak, že dne 15.06.2008 jako předseda představenstva povinné společností BGC DEVELOPERS, a. s., a jako jednatel společnosti EDHESSA, s. r. o., uzavřel dohodu o narovnání, kde poskytuje mimo jiné společnost BGC DEVELOPERS, a. s., náhradní plnění společnosti EDHESSA, s. r. o., spočívající v převodu vlastnictví zařízení Zámek Oslavany, autorská práva Zámek Dukovany, zařízení Zámek Dukovany, součásti haly na par. č. st. 5236 v k. ú. Hodonín a součásti haly na par. č. st. 507/4 v k. ú. Hodonín šrot (viz. Faktura č. 83/2007 ze dne 15.09.2007) a dále dne 30.06.2008 předseda představenstva společnosti BGC DEVELOPERS, a. s., jako prodávající uzavřel Smlouvu kupní k zařízení Zámku Oslavany a Dukovany a Smlouvu o úplatném převodu autorských práv k projektu rekonstrukce a revitalizace zámku v Dukovanech a nájemních práv k zámku v Dukovanech s JUDr. Kateřinou Tomkovou, se sídlem Lesnická 52, 613 00 Brno, IČ: 44070501, DIČ: CZ5661261441. Podpisem těchto smluv byl z majetku obou společnosti, v rozporu se shora označenými soudními rozhodnutími, s cílem zmařit jejich výkon v exekučním řízení, z majetku obou společností vyveden majetek spec. ve výše uvedených smlouvách. Aby zmařil výkon rozhodnutí soudu o provedení exekuce na majetek obou společností a aby poškodil oprávněného tak, aby v exekučním řízení nemohl dosáhnout uspokojení svých pohledávek z majetku obou povinných společností, uzavřel shora uvedené smlouvy a tím naplnil skutkovou podstatu trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí ve smyslu ust. § 171, odst. 2 písm. a) trestního zákona tím, že zcizil věc nebo jinou majetkovou hodnotu, které se takové rozhodnutí týká. Trestní odpovědnost advokátky JUDr. Kateřiny Tomkové město Oslavany spatřuje v naplnění skutkové podstaty trestného činu ve smyslu ust. § 171, odst. 2 písm. a) trestního zákona, a to poskytnutím pomoci ke spáchání trestného činu. Co se týká subjektivní stránky jednání JUDr. Kateřiny Tomkové oprávněný vychází ze skutečnosti, že tato osoba zastupovala obě povinné společnosti ve výše uvedených exekučních řízeních již od března 2007, kdy za povinné podávala opravné prostředky proti rozhodnutí soudů prvního stupně, a tudíž musela vědět, že prodávající společnost EDHESSA, s. r. o., nemůže být vlastníkem převáděných movitých věcí od povinných společností. Toto trestní řízení není doposud ukončené.