Zprávy z radnice

Kauza "Zámek" očima vedení města

Stanovisko Zastupitelstva města Oslavany – zámek Oslavany

Na základě rozsáhlé mediální kampaně stávajícího nájemce části zámku Oslavany, pana ing. Jiřího Tomka možná může vznikat dojem, že on jediný se zasloužil o opravu a rozvoj oslavanského zámku. Pravda je však někde jinde. Město získalo zničený zámek od státu v r. 1993 a od r. 1997 se podařilo začlenit oslavanský zámek do programu Záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury České republiky. Od tohoto roku město spolu se státem nainvestovalo do oprav zámeckého areálu takřka 40 milionů korun.

Do doby, než přišel do Oslavan ing. Tomek, byla provedena:

kompletní oprava střech spočívající v opravě krovů a kompletní výměny střešního laťování, střešní pláště z bobrovky a klempířských prací na celé hlavní kvadratuře zámku včetně zámecké kaple a barokní sýpky jižního křídla. Kromě toho byla ještě opravena věž zámeckého kostela včetně nové krytiny z šindele a kompletní vnitřní fasády nádvoří. Byla rovněž opravena statika  všech sloupů renesančních arkád a provedeno statické sepnutí renesanční předsíně západního křídla.

Zámek byl tedy v takovém stavu, že zde město od r. 1999 pořádalo veškeré kulturní a společenské akce většího rozsahu, jako Oslavanské historické slavnosti, Karmelskou pouť, den otevřených dveří a další. Od r. 1999 byly veřejnosti zpřístupněny muzejní expozice v oslavanském zámku a to zásluhou práce Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska a Sboru dobrovolných hasičů Oslavany. Od tohoto roku byl také otevřen zámecký prohlídkový okruh.

V rámci rekonstrukce zámku Oslavany provedlo město Oslavany také celkovou úpravu areálu zámeckého parku, na které se podíleli v rámci dobrovolné činnosti jednotliví občané Oslavan a oslavanské organizace. V rámci těchto aktivit byl také proveden důkladný úklid nevyužívaných prostor zámku.

V r. 1999, tedy v době, kdy zámek již žil vlastním kulturním životem, začalo město také uvažovat o jeho dalším využití. Objevilo se zde několik návrhů na využití zámku a mimo jiné několik zájemců o zřízení a provozování zámecké restaurace. Jedním z těchto zájemců byl v r. 2001 také ing. Jiří Tomek se svojí společností G&C Pacific.  Tento podnikatel měl zájem o zřízení restaurace a minipivovaru v prostorách bývalé zámecké kuchyně v západním křídle.

Nelze upřít ing. Tomkovi, že v rámci svých podnikatelských aktivit přinesl život do další části zámku. Rozpohyboval život v restauraci, pivovaru a fitcentru. Nicméně veškeré jeho  finanční prostředky,  se kterými v rámci svého podnikání disponoval, vložil na zámku do  fungování  podnikatelského záměru své firmy a zcela logicky tedy za účelem dosahování zisku. Zcela vědomě si pronajímal část zámku ve stavu, která nebyla zcela způsobilá k tomuto konkrétnímu využití a bylo tedy  pouze na jeho zvážení, zda tento podnikatelský záměr jako celek  bude mít pro jeho firmu ekonomický přínos a rozhodne se pro jeho realizaci či nikoliv.

Po krátké době zahájení jeho podnikatelské činnosti na zámku začal velmi intenzivně usilovat o získání celého objektu a jeho koupi od města Oslavany. Město tuto jeho iniciativu dlouho odmítalo a na požadavek odprodeje zámku přistoupilo až v době,  kdy byl pan ing. Tomek ochoten uhradit za objekt částku 100 milionů korun. Vzhledem k tomu, že i tato situace byla pro město velmi citlivá a zásadní, rozhodlo zastupitelstvo města o svolání veřejné besedy, které se účastnil velký počet občanů města Oslavany. Zde pan ing. Tomek obhajoval svoje budoucí záměry se zámkem a vysvětloval, jakým způsobem bude hradit kupní cenu městu Oslavany. Na této besedě byli občané Oslavan ze strany ing. Tomka ubezpečeni, že s úhradou částky 100 milionů korun městu Oslavany by neměl mít problém. Tato beseda proběhla ve velkém sále Dělnického domu v Oslavanech na podzim roku 2005 a mnozí její účastníci si ji zcela určitě živě vybavují. Na základě těchto skutečností poté zastupitelstvo v prosinci 2005 schválilo novou nájemní smlouvu s možností odkupu najaté věci, tentokrát již na pronájem celého objektu zámku včetně zámeckého parku. Smlouva byla koncipována tak, že po dobu 5ti let bude pan ing. Tomek platit měsíční nájemné ve výši 750 tisíc korun, jehož výše byla stanovena na základě jeho návrhu a po pěti letech dojde k realizaci smlouvy kupní, kdy městu zaplatí kupní cenu stanovenou ve smlouvě. Tato smlouva však měla velmi krátký život. Po třech měsících přestala firma své závazky ze smlouvy plnit a stala se dlužníkem nájemného. Město opakovaně dlužníka vyzývalo k uhrazení dluhu a celá záležitost vyústila tím, že smlouva o nájmu s možností koupi najaté věci byla v srpnu 2006 z důvodu neplacení vypovězena k datu 28.8.2006, poté běžela tříměsíční výpovědní lhůta, v rámci které firma přislíbila, že dlužné nájemné uhradí. Uhradila jej však pouze částečně. I po částečné úhradě mělo město snahu obnovit vzájemnou důvěru, revokovalo své rozhodnutí o vypovězení smlouvy a smlouvu obnovilo. Nicméně s podmínkami, za kterých bude splaceno zbývající dlužné nájemné.

 

Vzhledem k tomu, že nebylo dlužné nájemné kompletně doplaceno a vše zůstávalo v pozici slibů, koncem roku 2006 smlouva automaticky zanikla na základě rozvazovacích podmínek uvedených ve smlouvě.

I přesto město nechtělo omezit fungování zámku a rozhodlo se v nájmu pokračovat. Ovšem už bez jakékoli možnosti případného odkupu zámku. Ing. Tomkovi byla pronajata pouze část prostor zámku, ve kterých měl v danou chvíli soustředěny své podnikatelské aktivity. V této souvislosti velmi paradoxně vyznívá prohlášení ing. Tomka v České televizi o jeho záměru  dalších oprav historické části zámku.  Část o které hovořil, nemá s jeho předmětem nájmu nic společného. V současné době i tato smlouva není naplňována a nájemce zaplatil pouze do pololetí 2007 a dále nájemné dluží.

Problematickou se stala i situace, že nájemce nezaplatil za elektrickou energii a situace dospěla tak daleko, že zámek byl firmou E-ON krátkodobě odpojen od přívodu elektrické energie.

Jak jsme již dříve uvedli, město s pomocí státu proinvestovalo na zámku takřka 40 mil. korun. Občané sami mohli vidět dramatickou proměnu zámku ze zchátralé ruiny v opravený životaschopný objekt.

Pan  ing. Tomek v tisku uvádí, že do „revitalizace“ zámku jeho společnosti investovaly zhruba 75 milionů korun. Vzhledem k investicím města, by za tyto další peníze musel vedle oslavanského zámku stát zámek nový, vždyť plánované investice města na výstavbu Domu chráněného bydlení jsou ve stejné výši. Navíc pan ing. Tomek uvádí, že jednou mu tyto náklady uznal finanční úřad Třebíč viz. článek v Zrcadle. Podruhé v tisku uvádí, že mu tyto náklady uznal finanční úřad Ivančice viz. článek v deníku Rovnost. Není nám známo, v čem revitalizace ve výši 75 milionů korun, kterou dle pana ing. Tomka měly uznat finanční úřady spočívá, neboť podklady, které má k dispozici finanční úřad, město Oslavany nikdy nemělo. Je to zcela logické, neboť město není účastníkem daňového řízení ve věcech daňově uznatelných výdajů firem pana ing. Tomka. Město Oslavany nikdy tyto faktury nevidělo a není na městu, aby je zkoumalo. Na základě veškerých uzavřených nájemních vztahů s panem ing.Tomkem je jednoznačné, že pan ing. Tomek a jeho firmy nemají vůči městu nárok na úhradu vynaložených finančních nákladů na stavební úpravy nebo na jiné úpravy a opravy předmětu nájmu, a to v době trvání nájmu ani po jeho zániku. Kdyby řádně dodržoval smluvní vztahy a plnil svoje smluvní závazky, nikdy by město nebylo donuceno k tak zásadnímu kroku, jako je exekuce na majetek dlužníka.

V celé rozjitřené situaci jde jedině a pouze o to, že město se řádnými právními cestami domáhá po dlužníkovi svých finančních prostředků a dlužník, namísto aby svůj dluh uhradil a řádně plnil své smluvní povinnosti, vytváří zbytečnou  atmosféru nátlaku a konfrontace.

Firmy pana ing. Tomka podaly dokonce na město žalobu, ve které se domáhaly po městu Oslavany úhrady nákladů vynaložených na jeho aktivity na zámku a údajných škod, které měly jeho firmám vzniknout s vedením exekuce ve věci dlužného nájemného za zámek Oslavany. Na základě těchto žalob byl také ze strany ing. Tomka proveden pokus o zablokování majetku města. Co se týče žaloby na 160 milionů, tato byla Sdružením rozhodců odmítnuta a stejně tak pokus o zablokování majetku města. Město obě žaloby, které pan Ing.  Tomek podal, pokládá za absurdní. Ani v případě opakovaných pokusů dané žaloby podat, neměly by tyto pravděpodobně naději na úspěch. Ve věci informace o vyměření daně ve výši 19 milionů ze strany finančního úřadu městu Oslavany, jde ze strany ing. Tomka o vyjádření nezakládající se na žádném reálném, faktickém podkladě.

Nikdo se nemusí obávat, že by mělo dojít k jakémukoliv exekučnímu prodeji městského majetku.

Město Oslavany vždy postupovalo v této situaci v souladu s veškerými právními předpisy, všechny důležité záležitosti byly veřejně projednávány na Zastupitelstvu města Oslavany a veškeré záležitosti projednávané v Radě města Oslavany byly ve formě písemného usnesení rady města  zveřejňovány na úřední desce, internetu a v městském zpravodaji OKNO.

 

V Oslavanech dne 10.9.2007

Zastupitelstvo města Oslavany