Zprávy z radnice

Platby místních poplatků v Oslavanech za rok 2013

Tak jako každoročně, tak i letos, se pomalu blíží termín, kdy je třeba uhradit místní poplatky, které jsou pro občany Oslavan v podstatě jedinou přímou daní, které platí na účet města.

Jedná se tradičně:

  • Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Roční sazba podle obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 činí 500 Kč pro fyzickou osobu, která má v obci trvalý pobyt, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, která podle zákona upravující pobyt cizinců na území ČR pobývá na území ČR přechodně po dobu delší 3 měsíců a které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců a 500 Kč pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Osvobozeni od poplatku jsou občané mladší 3 let, občané starší osmdesáti let, poplatníci, kteří mají trvalý pobyt v sídle MěÚ Oslavany (ohlašovny), fyzické osoby mající v městě Oslavany trvalý pobyt, ale které se prokazatelně zdržují mimo území ČR po dobu delší než dva měsíce bez přerušení, a to na dobu prokázaného pobytu v zahraničí a poplatníci, kteří jsou držitelé průkazu ZTP/P.

Poplatek je splatný buď najednou, nebo ve dvou stejných splátkách, a to do 31. března 2013 a do 30. září 2013.

  • Místní poplatek ze psů. Sazba podle obecně závazné vyhlášky č. 4/2003 činí 200 Kč za každého psa staršího tří měsíců.

Termín splatnosti poplatku je do 31. března 2013.

Občané mohou poplatek uhradit složenkou nebo v hotovosti na Městském úřadě Oslavany v úřední dny – v pondělí a ve středu od 7:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin.

Pro vyšší pohodlí obyvatel Padochova proběhne vybírání výše uvedených poplatků přímo v Padochově v úterý 26. února od 9:00 do 18:00 s polední přestávkou od 11:30 do 12:00, a to v domu sociálních služeb, tj. Padochov 36.