Místní politika

Volební program MO KSČM Oslavany pro období 2014 – 2018

Vážení spoluobčané města Oslavany,

ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby do nového zastupitelstva našeho města. Jako kandidáti za KSČM předstupujeme před Vás s naším volebním programem, kterým chceme přispět k dalšímu rozvoji našeho města a ucházet se tak o Vaši podporu a přízeň.

Jsme přesvědčeni, že šest našich zastupitelů svou prací v zastupitelstvu a radě města, taktéž v jednotlivých komisích a výborech, nemalou měrou přispělo k rozvoji našeho města. Patří jim proto naše poděkování za čas strávený prací pro bezmála pět tisíc obyvatel Oslavan a Padochova. Za veliký klad minulého volebního období považujeme to, že jsme až na výjimky našli společnou řeč se všemi zastupiteli napříč stranami a uskupeními při hledání optimálních variant řešení úkolů souvisejících s životem v našem městě. Za to patří též náš dík všem zastupitelům, kteří si oblékli „oslavanské tričko“ bez ohledu na své politické sympatie či antipatie. Věříme, že obdobná atmosféra bude provázet i práci nového zastupitelstva a že zastupitelé zvoleni za KSČM budou i nadále podporovat vše, co bude přínosem pro rozvoj našeho města a kvalitu života našich spoluobčanů. Jako zastupitelé města zvolení za KSČM budeme prosazovat a podporovat zejména následující akce.

Chceme prosazovat:

 • kvalitní a zodpovědnou přípravou rozpočtu a čerpáním dotací zajistit dostatečné finanční zdroje pro další rozvoj našeho města
 • zajištění transparentnosti výběrových řízení při zadávání veřejných zakázek složením komisí z členů různých politických stran a uskupení zastupitelstva – při srovnatelné nabídkové ceně upřednostňovat při výběru domácí firmy zaměstnávající občany Oslavan a blízkého okolí
 • v rámci minimalizace rizik záplavových škod vytvářet na příslušné instituce a orgány tlak k přijetí opatření, která zajistí funkčnost záchytných zdrží a průtočnost vodních řečišť, zejména na Dílském a Ketkovském potoce a na Balince, včetně zachování, oprav a údržby lávek a mostků přes Balinku v ulici Růžová, Havířská a 1. máje

Dále budeme prosazovat:

 • zajištění potřebného množství parkovacích míst vyhrazených pro návštěvníky zdravotního střediska a pošty formou omezené doby stání, dále hledání možnosti rozšíření parkovacích míst u hřbitova
 • přijetí obecní vyhlášky o zákazu podomního prodeje a nabízení služeb na území města
 • zvyšování bezpečnosti a ochrany majetku v našem městě posílením městské policie technickými prostředky – rozšířením kamerového systému, případně i personálního zabezpečení
 • využití všech možností a zdrojů k posílení technického vybavení zásahové jednotky SDH
 • opravu a údržbu památných míst našeho města, jako jsou pomníky a pamětní desky padlých a umučených z obou světových válek a obětí důlních neštěstí, buď s využitím dotací nebo případně z prostředků města
 • úspěšné dokončení obnovy zámeckého parku a jeho následné využití jako odpočinkové zóny
 • další opravy areálu zámku s využitím dostupných dotačních titulů tak, aby zámek byl i nadále kulturním a společenským centrem života ve městě
 • při rekonstrukci kanalizačních a vodovodních přípojek v části Vyhlídka budeme důsledně trvat na uvedení komunikací do původního stavu.

Budeme podporovat:

 • spolupráci s úřadem práce při využívání programu Veřejně prospěšné práce při údržbě a opravách majetku města, případně v dalších organizacích ve městě
 • rekonstrukci a opravy místních komunikací, vozovek a chodníků s ohledem na jejich stupeň opotřebení a frekventovanost
 • v rámci nově projednávaného územního plánu města budeme podporovat opatření vedoucí k dalšímu územnímu a hospodářskému rozvoji města
 • budeme podporovat opatření vedoucí k prosazení investice JMK k dokončení průtahu městem od ulice Hybešova směrem na Vyhlídku
 • realizaci dokončení nové části náměstí 13. prosince výstavbou domu sociálního bydlení a služeb cenově dostupných pro seniory
 • výstavbu kogenerační jednotky jako prostředku k udržení ceny tepla v bytových domech a všech budovách napojených na stávající kotelnu v sídlišti
 • udržení a případné rozšíření služeb pro invalidní občany a seniory, budeme podporovat činnost klubu důchodců a zdravotně postižených občanů
 • základní sazbu daně z nemovitostí pro všechny občany Oslavan a Padochova
 • udržení stávající výše poplatku za odvoz domovního odpadu
 • na úseku školství, dětí a mládeže budeme podporovat všechna opatření vedoucí ke zlepšení podmínek pro výchovu a vzdělávání dětí jako jsou další rekonstrukce a zateplení objektů školských
 • zařízení, rozšiřování vybavení dětských hřišť, modernizaci učeben IT, rozvoj volnočasových aktivit dětí v rámci tělovýchovných jednot, DDM, ZUŠ a dalších organizací a sdružení, která pracují s mládeží
 • další rozvoj kultury a společenských akcí pořádaných Kulturním a informačním střediskem Oslavany, provoz městského kina včetně letního promítání na zámku a v Padochově, činnost Divadla Na mýtině
 • činnost Vlastivědného spolku Rosicko-Oslavanska a vytváření podmínek pro další rozvoj muzejních expozic
 • propagaci našeho města, jeho historie, přítomnosti a budoucnosti
 • rozvoj cykloturistiky a spolupráce v Mikroregionu Ivančicka i mezinárodní spolupráce s partnerskými městy

Zastupitelé zvoleni za KSČM budou prosazovat a podporovat všechny návrhy, které povedou ke zlepšení podmínek života občanů Oslavan a Padochova. Budou mít vždy na zřeteli efektivnost a návratnost vynaložených prostředků města tak, aby nebylo nutno zvyšovat finanční zátěž obyvatel navyšováním poplatků a daní.

Jsme si vědomi toho, že nemůžeme předjímat vše, co život městu a jeho obyvatelům přinese. Můžeme Vám však slíbit, že naše rozhodování bude vždy vedeno snahou o vytvoření podmínek pro klidný a spokojený život obyvatel města. Děkujeme všem občanům, kteří svým hlasem ve volbách podpoří náš program a naše kandidáty. Jsme připraveni spolupracovat se všemi politickými stranami a uskupeními, které o tuto spolupráci budou mít zájem.

Kandidáti za KSČM v komunálních volbách 2014

volby14-kscm-kandidati

Kandidát Navrhující
strana
Politická
příslušnost
Povolání Bydliště
poř.
čís.
příjmení, jméno, tituly věk
1 Vaněček Václav MVDr. 61 KSČM KSČM veterinární lékař Oslavany
2 Horák Ladislav Mgr. 63 KSČM BEZPP učitel Oslavany
3 Malá Jana 67 KSČM KSČM účetní Oslavany
4 Ostružka Ivan 46 KSČM BEZPP mistr odb. výcviku Oslavany
5 Hrubeš Jaroslav 47 KSČM BEZPP stolař Oslavany
6 Procházková Petra 48 KSČM BEZPP OSVČ Oslavany
7 Vágner Petr 34 KSČM KSČM OSVČ Oslavany
8 Malý Mojmír 43 KSČM BEZPP kuchař Oslavany
9 Válek Jaroslav 28 KSČM BEZPP OSVČ Oslavany
10 Svoboda Jindřich 65 KSČM KSČM obráběč kovů Oslavany
11 Bureš Jindřich 62 KSČM KSČM zámečník Oslavany
12 Tichý Aleš 45 KSČM BEZPP technik BOZP Oslavany
13 Novák Miroslav 66 KSČM KSČM svařeč Oslavany
14 Dědek Libor 59 KSČM KSČM zámečník Padochov
15 Chabičovský Igor 21 KSČM BEZPP student Oslavany
16 Kocáb František Ing. 59 KSČM BEZPP ekonom Oslavany
17 Kubášek Jan 20 KSČM BEZPP skladník Oslavany
18 Staněk Vladimír Ing. 67 KSČM KSČM nástrojař Oslavany
19 Petřivalská Dagmar 70 KSČM KSČM prodavačka Oslavany
20 Ostružka Ivan Ing. 70 KSČM KSČM učitel Oslavany
21 Vincze Imrich 65 KSČM KSČM strojní mechanik Oslavany