Vodárenská a.s.

Vodovod a kanalizace – Oslavany, Ivančice

* * * 11.05.2011 – doplněny aktuální harmonogramy průběhu prací na konci článku * * *

* * * 28. dubna 2011 – dodatek * * * :

Vážení spoluobčané,

V souvislosti s projektem “Zlepšení kvality vody v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny” se vedení měst Ivančice a Oslavany rozhodlo změnit svoje prvotní rozhodnutí ohledně vybírání částek 6,000,- – 10.000,- Kč. Jednalo se o příspěvek na úhradu podílu na spolufinancování kanalizačních a vodovodních přípojek ve veřejných částech u nově napojených obyvatel na vodovodní a kanalizační síť . Tento příspěvek vybírán nebude. Tímto krokem chce vedení obou měst vytvořit co nejlepší podmínky pro napojení co největšího počtu nových obyvatel. V souvislosti s touto novou situací se také mění materiál tzv. “Základní informace pro občany” a návod na zřízení kanalizační přípojky, který Vám byl distribuován v písemné podobě. Nové znění textu je uveřejněno níže.

* * * konec dodatku


A. Základní informace

1. Investiční akce pod názvem “Zlepšení kvality vod v řekách Jihlava a Svratka nad nádrží Nové Mlýny” je připravována Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice. Konkrétním výsledkem investiční akce bude rekonstrukce a dostavba kanalizační a vodovodní sítě v částech Měst Ivančice a Oslavany a místní části Padochov, výstavba kanalizačního výtlaku z Oslavan do Ivančic a intenzifikace a rekonstrukce čistírny odpadních vod v Ivančicích.

2. Realizace stavby bude zahájena v dubnu 2011 a ukončena bude v listopadu 2012. Celkové náklady akce činí 662,3 mil. Kč (bez DPH). V rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) byla Svazku poskytnuta dotace od Evropské unie ve výši 444,6 mil. Kč, Státní fond životního prostředí ČR poskytne dotaci ve výši 26,2 mil. Kč a Jihomoravský kraje ve výši 13,0 mil. Kč. Financování zbývající části vlastních zdrojů je zajištěno z prostředků investora – Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice za finanční spoluúčasti Měst Ivančice a Oslavany a Obcí Moravské Bránice a Nové Bránice.

3. Zhotovitelem stavby je společnost OHL ŽS a.s.

B. Obecné informace k problematice vodovodů a kanalizací

1. Voda je jedním z nejcennějších přírodních zdrojů a nakládání s ní musí odpovídat principům 21. století. Před vypuštěním odpadní vody do vody povrchové nebo podzemní, musí být dle platné legislativy odpadní voda nejdříve odpovídajícím způsobem vyčištěna tak, aby splňovala stanovené emisní limity. Odpadní voda je vodním zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, definována jako voda, která byla použita v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických nebo jiných stavbách a má změněnou jakost (tzn. složení nebo teplotu). Může to být i jiná voda odtékající z výše uvedených staveb nebo zařízení či dopravních prostředků, pokud může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. V domácnostech se jedná se např. o vodu z WC, myčky, pračky apod. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních nebo povrchových se tak dotýká většiny subjektů – fyzických osob, podnikatelů, obcí atd.

2. Novelou vodního zákona účinnou od 1.1.2008 začal být naplňován požadavek na snižování znečištění povrchových a podzemních vod. Podle této novely pozbyla platnosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, vydaná do 31.12.2001. Do 30.6.2007 bylo možné požádat vodoprávní úřad o prodloužení tohoto původního povolení k vypouštění odpadních vod. Povolení vydaná od 1.1. 2002 platí i nadále do doby uvedené v kolaudačním rozhodnutí. Jedná se o septiky, žumpy a domovní čistírny. Pokud nebylo ke dni 1. ledna 2008 pravomocně rozhodnuto o nakládání s odpadními vodami z Vaší nemovitosti tak, že Vám bylo uděleno povolení, dopouštíte se neoprávněného vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních.

3. Každý, kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu (tzv. vodoprávního úřadu), vydané podle vodního zákona a ostatních příslušných právních předpisů. Povolení není potřeba, pokud jsou odpadní vody odváděny do veřejné kanalizace provozované akreditovaným provozovatelem kanalizační sítě. V našem případě je provozovatelem Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov.

4. Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace z nemovitosti k zaústění do veřejné kanalizační sítě. Kanalizační přípojka je rozdělena na dvě části: veřejná část přípojky je umístěna v pozemcích veřejného prostranství a soukromá část přípojky je umístěna v soukromém pozemku vlastníka nemovitosti a je plně hrazena vlastníkem nemovitosti. Pokud je to technicky možné, bývá na oddílné kanalizaci veřejná a soukromá část přípojky rozdělena domovní revizní šachtou, která umožňuje i případné vyčištění této přípojky.

5. Výstavba kanalizační přípojky podléhá příslušnému povolení stavebního úřadu. Veřejné části domovních kanalizačních přípojek byly povoleny v rámci hlavních kanalizačních řadů a je na ně vydáno pravomocné stavební povolení, které bylo zajištěno Svazkem nebo městy. Soukromá část přípojky musí být povolena územním souhlasem vydaným příslušným stavebním úřadem.

6. Obě města nechala zpracovat (nebo se dopracovává) projektové dokumentace soukromých částí přípojek ke všem nemovitostem, které se budou na kanalizaci nově připojovat. Tuto dokumentaci obdrží majitelé napojovaných nemovitostí při individuálním projednání před zahájením stavebních prací v jednotlivých ulicích. Před výstavbou kanalizace v místě vašeho bydliště vás nejdříve navštíví pověřený zástupce města, který s vámi provede tyto úkony:

 • seznámí vás s projektovou dokumentací týkající se vaší nemovitosti;
 • uzavře s vámi příslušný typ smlouvy (individuální vlastník, spoluvlastnictví apod.);
 • (předá složenku na úhradu finančního podílu na spolufinancování vodovodních a kanalizačních přípojek (pouze při vytvoření nové kanalizační nebo vodovodní přípojky).zrušeno 27.4.2011)

7. V některých částech měst bude vybudována oddílná kanalizace, tzn. že splaškové a dešťové vody budou odváděny odděleně. V těchto případech je vlastník nemovitosti povinen na své soukromé části přípojky splaškové kanalizace vybudovat na své náklady revizní šachtu. Pokud budete chtít, aby vám i tuto soukromou část přípojky realizovala firma, která bude stavět kanalizaci a veřejné části přípojek, můžete kontaktovat příslušného stavbyvedoucího.

8. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že zajištění správné likvidace odpadních vod z vaší nemovitosti, je výlučně záležitostí vás – vlastníků jednotlivých objektů produkujících odpadní vody. K vyřešení této problematiky vám nabízí pomoc Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice ve spolupráci s vašimi městy.

C. Popis možných situací při výstavbě

1. Jak bylo výše uvedeno, projekt se týká také rekonstrukce stávajících kanalizačních a vodovodních řadů. S výměnou těchto řadů je samozřejmě spojeno i přepojení existujících přípojek na zrekonstruované řady. V případě stávajících funkčních přípojek budou veškeré kanalizační i vodovodní přípojky automaticky přepojeny na nové řady.

2. Pokud bude celá kanalizační nebo vodovodní přípojka ve špatném technickém stavu (zejména rozpadlý, výrazně narušený nebo současným normám nevyhovující letitý materiál), doporučujeme tuto přípojku kompletně vyměnit až po napojení vnitřních rozvodů v nemovitosti. U veškerých kanalizačních přípojek je nutné, aby byly vodotěsné a tím nedocházelo k nátoku balastních vod netěsným potrubím přípojky do kanalizace a naopak (kontaminace podzemních vod). Pokud budou při stavbě takovéto přípojky zjištěny, bude vlastník nemovitosti na tuto skutečnost upozorněn a vyzván k rekonstrukci nevyhovující přípojky. Kanalizační i vodovodní přípojka je součástí nemovitosti, její vlastník za ni zodpovídá a je povinen udržovat ji v technicky způsobilém stavu. U rekonstrukcí bude rovněž důležité, aby byl nový stav v souladu s platnou legislativou, tzn. aby každá nemovitost (číslo popisné nebo evidenční) měla svoji samostatnou a maximálně jednu kanalizační a vodovodní přípojku.

3. Vlastník nemovitosti sám rozhodne o způsobu realizace soukromé části přípojky na nově budovanou splaškovou kanalizaci, tedy zda ji provede svépomocí nebo dodavatelsky. Upozorňujeme však, že i soukromá část přípojky musí být provedena v odpovídající kvalitě. Jestliže budete realizovat přípojku svépomocí, doporučujeme postup předem konzultovat s odborníkem – např. se zástupcem provozovatele, zhotovitele veřejné části přípojky nebo zástupcem správce stavby.

4. Po realizaci výkopu a položení potrubí soukromé části přípojky, je nutné přizvat ke kontrole kontaktní osobu provozovatele Vodárenské akciové společnosti, a.s., provoz Ivančice, který také zaznamená stav vodoměru pro zahájení platby stočného. Výkop se může zahrnout až poté, co oprávněný pracovník provozovatele provede tuto kontrolu. Konečné propojení přípojek s hlavním kanalizačním řadem (tj. uvedení přípojky do užívání), může být provedeno až po zprovoznění hlavního řadu, popř. jeho části.

SHRNUTÍ

V rámci stavby může dojít u dotčených nemovitostí k těmto situacím:

 1. Bude přepojena stávající kanalizační přípojka na nový kanalizační řad.
 2. Bude přepojena stávající kanalizační přípojka na nový kanalizační řad a dojde k přepojení vodovodní přípojky na nový vodovodní řad.
 3. Bude přepojena stávající kanalizační přípojka na nový kanalizační řad a dojde k vytvoření nové vodovodní přípojky.
 4. Bude vybudována nová kanalizační přípojka, která bude napojena na nový kanalizační řad.
 5. Bude vybudována nová kanalizační přípojka, která bude napojena na nový kanalizační řad a dojde k přepojení stávající vodovodní přípojky.
 6. Bude vybudována nová kanalizační i vodovodní přípojka a obě budou napojeny na nový vodovodní a kanalizační řad

D. FINANCOVÁNÍ

1. Z důvodu urychlení výstavby a bezproblémové možnosti případného uplatnění záruk na nově vybudované povrchy komunikací je nutné, aby veřejná část kanalizační přípojky (minimálně v komunikaci a příp. v chodníku) byla realizována dodavatelem stavby současně s výstavbou hlavního kanalizačního řadu.

2. Veřejné části kanalizačních přípojek budou realizovány na základě Smlouvy o dílo uzavřené mezi investorem (Svazek) a zhotovitelem stavby (OHL ŽS). Výstavba této části přípojky bude zčásti dotována a o úhradu zbývající části vlastních zdrojů se podělí investor a příslušné město. (a vlastník napojované nemovitosti – zrušeno 27.4.2011)

(3. Od majitelů jednotlivých nově napojovaných nemovitostí bude při realizaci veřejné části přípojky vybírána částka na úhradu podílu ke spolufinancování kanalizačních
a vodovodních přípojek ve veřejných částech.

Systém úhrad je odstupňován následovně:

 1. částka 6.000,- Kč při napojení nové kanalizační přípojky;
 2. částka 6.000,- Kč při napojení nové vodovodní přípojky;
 3. částka 10.000,- Kč při napojení nové kanalizační i vodovodní přípojky.
 4. Náklady na vybudování nové přípojky (vodovodní i kanalizační) v soukromé části uhradí plně vlastník nemovitosti. – zrušeno 27.4.2011)

E. Co se stane, když neuhradíte příspěvek a nepřipojíte se na kanalizaci?

1. Investor provede veřejnou část přípojky vždy do vhodného místa k hranici Vašeho pozemku.

2. Po dokončení a kolaudaci stavby bude Odbor životního prostředí (vodoprávní úřad) ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje Městského úřadu v Ivančicích provádět kontrolu likvidace odpadních vod z nemovitostí, které na kanalizaci nebudou připojeny. V takém případě bude postupováno dle platné legislativy – s každým, kdo bude odpadní vody likvidovat v rozporu se zákonem, bude zahájeno správní řízení ve věci uložení povinnosti připojení objektu na kanalizaci pro veřejnou potřebu dle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem bude rozhodnutí o odstranění nedostatků, udělení peněžní pokuty apod.

3. Realizací “dodatečného” napojení se vlastník nemovitosti nevyhne nutnosti zajištění pravomocného povolení pro zřízení přípojky v soukromé části pozemku na vlastní náklady.

G. REKAPITULACE – na co nezapomenout a jak postupovat

 • Vyčkat na návštěvu pověřené osoby z příslušného města, která s Vámi projedná všechny podrobnosti.
 • Podepsat příslušný typ smlouvy (a následně uhradit příspěvek podílu na vybudování nové přípojky – buďto složenkou nebo v hotovosti na pokladně vašeho městského úřadu (V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPLAŤTE V HOTOVOSTI NA MÍSTĚ PŘI PROJEDNÁVÁNÍ A PODPISU SMLOUVY!!!). – zrušeno 27.4.2011)
 • Po uhrazení příspěvku – zrušeno 27.4.2011 Obdržíte projektovou dokumentaci soukromé části vaší kanalizační přípojky.
 • V případě Vašeho zájmu o realizaci soukromé části přípojky dodavatelskou firmou, kontaktujte stavbyvedoucího nebo o tento kontakt požádejte pověřenou osobu z příslušného města a následně sepište objednávku na provedení těchto prací. Nebo si realizaci soukromé části přípojky můžete objednat u jakékoliv stavební firmy.
 • Při realizaci hlavní stoky v místě vašeho bydliště si ohlídejte, aby odbočka z hlavního kanalizačního řadu k vaší nemovitosti byla provedena dle projektové dokumentace (případně dle vašich reálných požadavků) – v případě pochybností neprodleně kontaktujte stavbyvedoucího, stavební dozor nebo zástupce investora.
 • Realizovat přípojku po soukromé části pozemku – před zakrytím výkopu musí být bezpodmínečně provedena kontrola zástupcem provozovatele – Vodárenskou akciovou společností, a.s., provoz Ivančice (B.M. Kuldy 20).
 • Sepsat s provozovatelem Smlouvu o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace.

Kontakty na stavbyvedoucí – zástupce zhotovitele, společnosti OHL ŽS, a.s.:

Kanalizace a vodovod Ivančice – odpovědná osoba: Ing. Ondřej Puč – 602 452 153

Kanalizace, vodovod a čerpací stanice Oslavany – odpovědná osoba: Ing. Petr Ženíšek – 733 780 414

Kanalizace a vodovod Padochov – odpovědná osoba: Ing. Petr Šťáva – 733 780 428

Čistírna odpadních vod Ivančice – odpovědná osoba: Ing. Martin Kopřiva – 602 803 365

Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Brno-venkov, provoz Ivančice – odpovědná osoba: Libor Svoboda – 602 586 479

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice – veškeré připomínky, náměty a dotazy na investora stavby můžete psát na e-mailovou adresu info.svaki@email.cz

Další podrobné informace a kontaktní údaje naleznete na internetových stránkách Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice www.svazekivancice.cz

————–

Dále na internetu:

————–

V přílohách pod článkem najdete harmonogram prací, situační plánky v jednotlivých celcích Ivančice, Oslavany, Padochov a aktuální znění výše uvedených “Základních informací”