Zprávy z radnice

Poplatek za odpad 2014

Místní poplatek za “svoz komunálních odpadů” v Oslavanech roce 2014 upravuje obecně závazná vyhláška č.1/2013, kterou na svém zasedání přijalo zastupitelstvo města 9.12.2013.

Tato daňová povinnost není pro občany nic nového. Každý jistě ví, že se neplatí za popelnici jako za nádobu, ale že poplatníkem se stává člověk dle zcela jiných pravidel.

A sice v případě, kdy A) má fyzická osoba v obci trvalý pobyt, nebo B) vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Dále jsou poplatníky cizinci na území obce, kterým byl povolen pobyt v ČR na dobu delší jak 90 dnů, nebo kteří na území ČR pobývají déle jak 3 měsíce, nebo tzv. azylanti. Poplatek na 1 osobu (resp. nemovitost v případě B) stanovilo zastupitelstvo města opět na částku 500,- Kč /rok.

V Oslavanech neplatí za odpad děti mladší 3 let, občané starší 80 let, osoby mající trvalý pobyt v místě ohlašovny MěÚ Oslavany, osoby které prokáží že se více jak dva měsíce bez přestávky zdržovali mimo území ČR a dále jsou osvobozeny osoby s průkazem ZTP/P.

Změnou oproti předešlým letům je to, že poplatek je splatný jednorázově a to do 31.března 2014.

Tento článek je pouze krátce informativní, v případě nejasností nebo rozporů v termínech je třeba se řídit oficiální obecně závaznou vyhláškou města 01/2013.