X_ARCHIV - OLD

Zámek v médiích tentokrát trochu jinak

V regionální příloze Brněnského deníku v pondělí 21.6. a v některých dalších médiích se objevil článek zastupitelky našeho města Naděždy Špiříkové ve kterém proklamuje, že Oslavanům byl obstaven majetek kvůli zámku. Město tak údajně nemůže opravovat městské domy, prodávat byty nájemcům dokonce prý nájemce čerpal nějakou dotaci spojenou s nájmem Za všechno dle ní může soudní spor s firmou G a C Pacifik se sídlem na ostrově Nui (správně patří Niue) v Tichomoří.

Co se týče tvrzení o obstavení majetku města Oslavany je třeba tyto informace uvést na pravou míru, a to tak, že na základě usnesení Okresního soudu Brno-venkov č.j. 20C 217/2008-129 ze dne 23.12.2008 bylo městu zakázáno zatěžovat nebo zcizovat nemovitosti popsané v podvodném rozhodčím nálezu ze dne 22.10.2008 vydaného p. Vladimírem Korunkou (recidivistou, který byl opakovaně soudně trestán [hlavně pro trestný čin podvodu dle ust. § 250 odst. 1 a odst. 4 trestního zákona], a to i pro velmi závažnou trestnou činnost).

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 20. 3. 2009, č.j. 13 Co 64/2009-313, kterým bylo usnesení Okresního soudu Brno-venkov ze dne 23. 12. 2008, č.j. 20 C 217/2008-129 potvrzeno pouze částečně, a to v části kde bylo Městu Oslavany zakázáno zcizovat a zatížit do právní moci rozhodnutí v této věci vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod spis.zn. 20C 217/2008 nemovitosti par. č. 667 – zastavěná plocha a nádvoří, menší chráněné území, o výměře 8 466 m2, par.č. 668 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře300 m2, par. č. 669/1 – zahrada, zemědělský půdní fond, o výměře 17 706 m2 a par.č. 670 – ostatní plocha, zeleň, o výměře 16 577 m2, zapsané na LV č. 10001 pro obec a k.ú. Oslavany u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov. Ve zbylém rozsahu se výrok Okresního soudu Brno-venkov (soudu prvního stupně) zrušuje a řízení se zastavuje.

Jen pro úplnost je třeba dodat, že podvodný rozhodčí nález ze dne 22.10.2008 vydaný několikráte trestaným p. Vladimírem Korunkou byl nepravomocným rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov č.j. 20 C 217/2008-623 ze dne 02.12.2009 z r u š e n. Proti tomuto rozsudku se žalované společnosti (G&C Pacific, a.s., BGC Developers, a.s., a G&C Pacific Niue Limited) odvolaly ke Krajskému soudu v Brně. Krajský soud v Brně nařídil jednání na den 29.04.2010. Na tomto jednání právní zástupkyně žalovaných podala námitku podjatosti celého krajského soudu. Dne 18.05.2010 rozhodl Vrchní soud v Olomouci usnesením č.j. Nco 33/2010-704 o námitce podjatosti tak, že tuto námitku zamítl jako nedůvodnou a odvolací soud (roz. Krajský soud v Brně) nařídil znovu jednání na den 08.07.2010, ale z důvodu dalšího obstrukčního jednání žalovaných toto jednání bylo znovu odročeno, a to z důvodu, že žalovaná společnost G&C Pacific Niue Limited podala dovolání proti usnesení o procesním nástupnictví G&C Pacific Niue Limited (společnosti G&C Pacific, a.s., a BGC Developers, a.s., zanikly fúzí do G&C Pacific Niue Limited), i když v jiných soudních řízení se vydání usnesení o procesním nástupnictvím domáhala.

Je zde dále nutné reagovat na zjevnou nepravdu uvedenou v článku Brněnského deníku ze dne 21.06.2010, že nájemní smlouva (nájemní smlouvy) byla uzavřena se zahraniční společností sídlící na tichomořském ostrově NUI, a to tak, že žádná nájemní ani jiná smlouva nebyla uzavřena se zahraniční výše uvedenou společností, ale se společností G&C Pacific, a.s., nebo BGC Developers, a.s., registrovanou dle českého práva. Společnost G&C Pacific Niue Limited se dostala do sporu s městem Oslavany díky svému tvrzení o procesním nástupnictví zaniklých společností G&C Pacific, a.s., BGC Developers, a.s., které paradoxně teď ta samá společnost prostřednictvím svého právního zástupce popírá.

Stejně tak je jakkoli nepravdivé a zcestné tvrzení zastupitelky Špiříkové o tom, že by bývalý nájemce čerpal dotaci spojenou s nájmem. V této věci jde už skutečně o fabulaci.

Zastupitelka Naděžda Špiříková svými zmatenými interpretacemi skutečností významně poškozuje město Oslavany v očích veřejnosti. Je s podivem, jak může podávat takto zmatené, nepřesné a nesmyslné informace tisku , když o veškerých záležitostech sama jako zastupitelka rozhodovala, a když už se neúčastnila jednání ZM tak byla minimálně formou zápisu z jednání ZM a RM o krocích města informována.

Předpokládáme že když už se v článku dokonce prezentuje jako opoziční zastupitelka a kandidátka na starostku Oslavany v nadcházejících komunálních volbách, tak by měla mít alespoň základní povědomí o tom, co se ve městě děje.

Od její nepravdivé interpretace skutečností vztahujících se k problémům s bývalým nájemcem zámku se jednoznačně distancujeme.

Vít Aldorf                                         Ing. Svatopluk Staněk
starosta města Oslavany                   místostarosta města Oslavany